Услуги

 1. Енергетика
 2. Гражданско и транспортно проектиране
 3. Устройствено планиране
 4. Нови и възобновяеми енергийни източници

 

Проектиране на национални проекти за енергийно производство, водни и топлоцентрали, атомни, топло и водни електроцентрали, електрически системи и електропреносни мрежи.

 • Създаване на български изисквания за предпазни съоръжения за управление, международни изисквания за безопасност и съответните български разпоредби
 • Проект на съоръжение за пречистване и съхранение на радиоактивни отпадъци
 • Технически проект на енергийни съоръжения, включително атомни, планиране, изследване и проучвания на енергийни системи, прогнозиране и експертни оценки и управление на строителството
 • Проектиране на топло и дизелови електроцентрали, отоплителни централи, газоснабдяване и районни отоплителни мрежи
 • Проектиране на язовири и хидравлични конструкции, водни електроцентрали, помпени-акумулаторни станции, малки водни централи и водоснабдителни системи
 • Проектиране на високоволтови линии, градски мрежи, подстанции и системи за автоматичен контрол
 • Технически проект и управление на радиоактивни отпадъци за национално разпореждане, радиоактивни защитни системи и съхраняване на отработено ядрено гориво
 • Проектиране на възобновяеми енергийни източници, системи за добавъчна вода и инсталации за пречистване на отпадъчни води
 • Проектиране в областта на пречистването на битови, промишлени и опасни отпадъци
 • Оценка и изследване на околната среда
 • Контрол на замърсяването на околната среда
 • Консултантска дейност по енергийни технологии, разработване на енергийни стратегии и политики
 • Управление на програми за енергийна ефективност
 • Управление на портфолио - възобновяема енергия
 • Предпроектни проучвания, проектиране и спецификации
 • Оценка и подбор на площадка за енергийни обекти
 • Консултации при оценка на технологията
 • Концептуално проектиране на централи
 • Финансово-икономически оценки и бизнес-планове
 • Моделиране на системите
 • Разрешителни и лицензи
 • Проектиране на подстанции
 • Технически и работни проекти
 • Строителен мениджмънт
 • Експлоатация и поддръжка

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00
Факс +359 2 866 89 51

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова
Веселин Вангелов

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО