Нови и възобновяеми енергийни източници

Една от основните цели на Енергопроект в тази насока е да предоставя консултации на местни и чуждестранни инвеститори в проекти в областите на ниско въглеродни и без въглеродни технологии, инженерингови услуги логистика и регулаторни въпроси. Нашият опит е в разработването и управлението на проекти в сектора - вятърни, фотоволтаични инсталации, инсталации на биомаса, комбинирано производство на енергия, водна енергия, инсталации на биогаз и управление на отпадъците. Енергопроект се е доказал като консултант на собственици,инвеститори, институции и министерства. Фирмата съчетава уменията на професионалистите в проектирането, практически опит в изготвянето на електрически централи. Ние подпомагаме нашите клиенти в стратегическите инвестиционни решения с внимателно и надеждно планиране и преодоляването на пречки и бариери при навлизане на пазара Ние разполагаме с широк и опитен екип от специалисти и можем да предложим следните услуги:

По време на фаза проектиране, нашите екипи оптимизират техническия обхват, капиталовите разходи, график и изпълнение на графика за развитие. Ние обединяваме практики, като например процеса на опростяване, инженерно остойностяване, сравнителен анализ за да осигурим оценка на разходите за покупка и опериране на централата и графиците за изпълнение. Работейки с нашите партньори, ние можем да осигурим следните пълни услуги-строителство до ключ и оперативен мениджмънт.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО